L’ASSOCIACIÓ

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES ELÈCTRIQUES (ASEME), amb CIF G-63901334, és una organització professional d’àmbit estatal que agrupa, coordina i defensa els interessos de les empreses associades, i promou la cooperació i col·laboració entre elles.

La seva constitució com Associació es va produir el 16 de novembre de 1970, a l’empara de la Llei 19/1977, estant dotada de plena personalitat jurídica i capacitat d’obrar en els termes legals.

L’àmbit professional de l’Associació abasta a empreses distribuïdores d’energia elèctrica amb menys de 100.000 clients, així com a les empreses comercialitzadores d’energia elèctrica vinculades a aquest col·lectiu de distribuïdors.

ASEME en si mateix no té ànim de lucre, treballa en benefici dels seus associats i en defensa dels seus interessos en els àmbits jurídic, econòmic i tècnic, constituint un interlocutor vàlid dels distribuïdors locals d’energia elèctrica a Espanya, en totes les esferes.

ASEME va promoure l’any 1991 la constitució de l’Associació Europea de distribuïdors locals GEODE (Groupement Européen des entreprises et organismes de Distribution d’Energie) www.geode-eu.org, de la qual també forma part.

Actualment formen part de l’Associació 100 empreses distribuïdores i comercialitzadores d’energia elèctrica.